konektory.czbreadcrumb separatorO firměbreadcrumb separatorCíle managmentu

Politika společnosti TENEO

Společnost Teneo 3000 s.r.o. je česká strojírenská firma, která byla založena 20. listopadu 2002 zápisem do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19017. Sídlo společnosti je v současnosti na adrese Smržovka, Hlavní 986, okres Jablonec nad Nisou, PSČ 46841, svoje aktivity firma realizuje ve vlastních prostorách v obci Smržovka. Hlavním předmětem podnikání společnosti Teneo 3000 s.r.o. je vývoj a výroba vícepólových konektorů a konektorových skupin, výroba soustružených dílů zejména pro zákazníky z elektrotechnického průmyslu. Společnost provozuje svoje aktivity za využití moderních dlouhotočných soustružnických automatů, CNC obráběcích strojů a dalších technologií pro obrábění a montáž. Společnost pracuje pro zákazníky jak z České republiky, tak i ze zahraničí a realizuje veškeré činnosti v souladu s požadavky norem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015.

Pro výrobu našich produktů vlastníme potřebné vybavení a také využíváme spolupráci s dalšími dodavateli produktů. Při jejich výběru a následně i hodnocení se zaměřujeme zejména na to, co vnímáme jako nejdůležitější pro naši vlastní činnost. Chceme aby nás naši zákazníci neoddělitelně spojovali s kvalitně poskytovaným produktem za současného omezování negativních dopadů naší činnosti na životní prostředí na co nejnižší úroveň.

Uvědomujeme si význam všech svých zaměstnanců pro úspěšnou činnost společnosti a také z tohoto důvodu zabezpečujeme odborný růst zaměstnanců a zlepšování jejich pracovních podmínek.

Společnost Teneo 3000 s.r.o. se zavazuje ke stálému zlepšování a zdokonalování systému managementu jakosti a systému environmentálního managementu a realizaci nápravných i preventivních opatření k eliminaci nebo omezení dopadů environmentálních aspektů provozu společnosti a stálému zlepšování integrovaného systému řízení jakosti a environmentu. Dále se zavazuje k dodržování všech požadavků, které pro ni plynou z platné legislativy nejen České republiky, ale i Evropské unie a dalších zemí, na jejichž území společnost podniká nebo s nimiž obchoduje.

Dlouhodobé záměry společnosti

Strategickým směrem společnosti je vývoj a výroba nových produktů v oblasti propojování elektrických systémů, které přinesou větší přidanou hodnotu oproti současnému výrobkovému portfoliu. Toho se společnost snaží dosáhnout inovací produktů jak z vlastní iniciativy, tak na základě poptávky z trhu. Společnost se orientuje na zakázkovou výrobu a vývoj ve specielních tržních segmentech, které nejsou vvhodné pro velkosériovou výrobu.

Pro následující období přijalo vedení společnosti závazek na zlepšování jakosti produktů dodávaných pro zákazníky. V oblasti ochrany životního prostředí je záměrem společnosti snižovat jeho zátěž nežádoucími vedlejšími produkty vznikajícími provozem společnosti. Pro splnění této strategické politiky si společnost vytýčila následující záměry:

Jednotlivé dlouhodobé záměry jsou dále rozpracovány do těchto konkrétních cílů a úkolů s určením odpovědností zaměstnanců společnosti a termínů splnění:

  • Zvýšit jakost dodávek produktů
  • Snižovat zátěž životního prostředí
  • Zlepšovat pracovní podmínky zaměstnanců

Cíle společnosti pro rok 2016 / 2020

a) Zvýšení jakosti dodávek produktů

1. Snížit množství zákaznických reklamací na max. 10/rok

Č Úkoly Termín Stav
1 Zavedení testovacích zařízení pro zapojení kabelových svazků 31.12.2019 V procesu
 

2. Snížení interní zmetkovitosti pod 0,3% z ročního obratu

Č Cíle a úkoly Termín Stav
1 Zavedení nového systému pro identifikaci odvádění operací 31.12.2019 V procesu
2 Zavedení systému KAIZEN pro spoluúčast zaměstnanců na zlepšování procesů 30.06.2020 V procesu
3 Implementace nového systému Knihovny technické dokumentace  30.06.2020 V procesu 
 

3. Zvýšení spolehlivosti produktů zavedením nových procesů

Č Cíle a úkoly Termín Stav
1 Zavedení jednotné CAM technologie pro všechny obráběcí pracoviště 30.06.2020 V procesu
2 Zavedení systému pro management nástrojů 31.12.2019 V procesu
 

4. Zrychlení a zkvalitnění procesu komunikace se zákazníky

Č Cíle a úkoly Termín Stav
1 Zavedení nového procesu systému pro zpracování poptávek 31.12.2018 Hotovo
2 Zavedení nového procesu systému pro zpracování změn technické a smluvní dokumentace 30.6.2019 Hotovo
 

5. Zefektivnění a zrychlení vývojových a výrobních procesů

Č Cíle a úkoly Termín Stav
1 Zavedení nové sady monitorovacích ukazatelů hlavních procesů 31.12.2019 V procesu
 

b) Snižování zátěže životního prostředí

1. Snížení emisí vozového parku

Č Cíle a úkoly Termín Stav
1 Splnění norem EURO5 u všech vozidel 31.12.2020

V procesu

 

2. Snížení rizik kontaminace půdy a vody

Č Cíle a úkoly Termín Stav
1 Ukončení používání klasických zářivkových trubic (přechod na LED) 31.12.2020 V procesu
 

3. Snížení produkce plastových odpadů

Č Cíle a úkoly Termín Stav
1 Zavedení zdrojů pitné vody nevyžadující PET obaly 31.12.2019 V procesu
 

4. Snížení energetické náročnosti budov

Č Cíle a úkoly Termín Stav
1 Tepelné zaizolování přechodového mostu mezi budovami SO1 a SO2 31.12.2019 V procesu
 

c) Zlepšování pracovních podmínek a kvalifikace zaměstnanců

1. Zvyšování kvalifikace

Č Cíle a úkoly Termín Stav
1 Vzdělávání zaměstnanců v oblasti Lean production a Kaizen 30.06.2019 Hotovo a dále v procesu
2 Vzdělávání zaměstnanců v oblasti obecné počítačové gramotnosti 30.06.2019 Hotovo a dále v procesu
3 Vzdělávání zaměstnanců v oblasti ERP systému Vision 32 30.6.2019 Hotovo a dále v procesu
4 Zavedení výuky odborné technické a obchodní angličtiny 31.12.2019 Hotovo a dále v procesu
5 Snížení počtu pracovních úrazů bez následné pracovní neschopnosti na max 3 případy ročně 31.12.2016 Hotovo
6 Snížení počtu pracovních úrazů s následnou pracovní neschopnosti na 0 případů ročně 31.12.2018 Hotovo
7 Zavedení systému kompetencí a odměňování pro výrobní pracovníky 31.12.2019 V procesu
8 Proškolení vybraných pracovníků z oblasti metrologie 30.06.2020 V procesu

Dolní navigace